Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Önkormányzati választás - 2014

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2014

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. évi általános választását

2014. október 12. (vasárnap) napjára
tűzte ki


Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati, fővárosi kerületi önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, a fővárosi közgyűlés tagjai, valamint a települési és fővárosi kerületi polgármesterek, továbbá a fővárosban a főpolgármester.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják választások tisztaságát.

I. VÁLASZTÓJOG

Azt, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán ki rendelkezik választójoggal az Alaptörvény a következő módon szabályozza:

Minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

Kiskőrös városban választópolgár

 • polgármesterjelöltre
 • egyéni választókerületi jelöltre
 • megyei közgyűlési listára szavazhat

A szavazás jogának feltétele, hogy a választópolgár magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen.

Nem rendelkezik választójoggal, az akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Nem rendelkezik választójoggal az a személy,

 • aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, de esetében a bíróság még nem rendelkezett a választójogból kizárás kérdésében
 • a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
 • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
 • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik
 • akii a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, de nem választható, aki jogerős bírósági ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti és nincs eltiltva a közügyektől.

II. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásban gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérelmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, 2014. október 10. napján 16.00 óráig a HVI vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. (erről részletesen III.4. pontban)

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

 • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
 • lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • 2001. január 1. napját követően kiállított vezetői engedély.

 

III. VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A központi névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem szavazhat. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. augusztus 25. napjáig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a helyi választási irodától 2014. október 10. napján 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A
központi névjegyzékbe az Nemzeti Választási Iroda automatikusan felvesz minden olyan személyt, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív választójoga van.

2014. január 1-től a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától (HVI), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
 • fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
 • a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.
III.1. Nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel:

Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014 októberében a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékbe. A választópolgár 2014. szeptember 26. napján 16.00 óráig teheti meg nyilatkozatát a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatosan, de 2014. október 10. napján 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését.

Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Kiskőrös városban német, roma és szlovák nemzetiségi választás került kitűzésre. A nemzetiségi választópolgárok csak és kizárólag 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4. (Petőfi Sándor Művelődési Központ) szám alatt található szavazókörben adhatják le a nemzetiségi képviselőkre szavazataikat.

III.2. Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:

 • A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
 • A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
 • A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

III.3. Személyes adatok kiadásának megtiltása:

 • A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
 • 2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.

Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségiként névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket, és csak őket érdemes felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a jelölő szervezet számára. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

III.4. Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a 2014. október 10. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés van az általános szabálytól:

 • meghatalmazott útján is be lehet nyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni)
 • ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB) kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel, legkésőbb a szavazás napján 15.00 óráig. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően, de még a szavazás napja előtt a HVI veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni.


III.5. Szavazás Átjelentkezés alapján


A választópolgár az önkormányzati választáson eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, önkormányzatra akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

 • tartózkodási helyét 2014. június 24-ét megelőzően létesítette és
 • tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.

 

Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak stb. most nem tudják gyakorolni szavazati jogukat (kivéve azt a különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház vagy bv-intézet is tartozik).

A HVI az átjelentkezési kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az önkormányzati választásokon tehát az átjelentkezéssel szavazók nem a kijelölt szavazókörben szavaznak. Kijelölt szavazókörök azonban továbbra is működnek minden településen, a településszintű lakóhellyel rendelkezők ott adhatják le szavazatukat.

A választópolgár a szavazást megelőző második napon 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az átjelentkezés iránti kérelem mind a helyi önkormányzati, mind – nemzetiségi választópolgár esetében – a nemzetiségi választásra kiterjed.

A választópolgár legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

III.6. A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására vonatkozó közös szabályok

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja

 • személyesen,
 • levélben,
 • az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerinti illetékes HVI-hez benyújthatja.

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be, akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet.

IV. JELÖLTEK AJÁNLÁSA

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását a jelölés előzi meg.

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki jogszabályban meghatározott számú ajánlást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjt.

Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-án.

Az ajánlóívet legkorábban 2014. augusztus 25-én az indulni kívánó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától (HVI) igényelheti.

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven fel kell tüntesse a nevét és aláírását.

A törvényi rendelkezések alapján nem lehet ajánlást gyűjteni:

 • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön, (helyi, távolsági/vonat, autóbusz, hajó/ stb.)
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

További fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny.

A fenti szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.


A megfelelő számú ajánlás begyűjtését követően - legkésőbb 2014. szeptember 8.-án 16:00 óráig - a jelöltet az ajánlóívek átadásával be kell jelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes Helyi Választási Bizottságnál.

Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnál, illetve a jelölő szervezetnél, ezért az összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának.


V. VÁLASZTÁSI KAMPÁNY


A választási kampányra vonatkozó szabályok az idei országgyűlési választással egy időben jelentősen átalakultak. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megjelenése a korábbi kampánycsend megszűnése.

A választási kampány a választást megelőző 50. nappal indul (2014. augusztus 23.) és a választás befejezéséig, vagyis október 12.-én 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős személy és a szerkesztésért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

 • Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 • Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
 • Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 • A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 • A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
 • A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be.

A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szervektől.

Helyi Választási Iroda
A helyi választási iroda a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szerv.

Kiskőrös Helyi Választási Iroda
Címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: +36-78-513-120 / 229 mellék
+36-78-513-120 / 204 mellék
e-mail: [megmutat] , [megmutat]

HVI vezetője: dr. Turán Csaba jegyző
HVI vezető általános helyettes: Fődi János

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek személyesen a Helyi Választási Irodában igényelhetők, illetve letölthetők a www.valasztas.hu és www.kiskoros.hu weboldalról.Kapcsolódó jogszabályok (új) :

 

2010. évi L. törvény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131705.267046)

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170683.267122)

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170685.267127)


A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság üléseinek helye, időpontjaLetölthető nyomtatványok:


Kapcsolódó dokumentumok:

HVB határozatok
1/2014,
2/2014,
3/2014,
4/2014,
5/2014,
6/2014,
7/2014,
8/2014,
9/2014,
10/2014,
11/2014,
12/2014,
13/2014,
14/2014,
15/2014,
16/2014,
17/2014,
18/2014,
19/2014,
20/2014,
21/2014,
22/2014,
23/2014,
24/2014,
1/2015,
25/2014,
26/2014,
27/2014,
28/2014,
29/2014,
30/2014,
31/2014,
32/2014,
33/2014,
34/2014,
35/2014,
36/2014,
37/2014,
38/2014,
39/2014,
40/2014,
41/2014,
42/2014,
43/2014,
44/2014,
45/2014,
46/2014,
47/2014,
48/2014,
2/2015
49/2014,
50/2014,
51/2014,
52/2014,
53/2014,
54/2014,
55/2014,
56/2014,
57/2014,
58/2014,
59/2014,
60/2014,
61/2014,
62/2014,
63/2014,
64/2014,
65/2014,
66/2014,
67/2014,
68/2014,
69/2014,
70/2014,
71/2014,
72/2014,
73/2014,
74/2014,
75/2014,
76/2014,
77/2014,
78/2014,
79/2014,
80/2014,
81/2014,
82/2014,
83/2014,
84/2014,
85/2014,
86/2014,
87/2014,
88/2014,
89/2014,
90/2014,
91/2014,
92/2014,
93/2014,
94/2014,
95/2014,
96/2014,

Választási eredményeket megállapító határozatok:
Polgármester
Kiskőrös 1. evk
Kiskőrös 2. evk
Kiskőrös 3. evk
Kiskőrös 4. evk
Kiskőrös 5. evk
Kiskőrös 6. evk
Kiskőrös 7. evk
Kiskőrös 8. evk
Német nemzetiség
Roma nemzetiség
Szlovák nemzetiség

 

Kiskőrös város választási eredményei:
http://www.valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0036_átméretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap