Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázati kiírás - NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma
2009. január 16.   09:21
Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-ORSZ-09)
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a http://www.esf.hu oldalon a Dokumentumok menüpontot választva, Pályázati útmutató a 2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára címen, vagy a http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template2.aspx?id=1656778 címen.

 

 1. A pályázat célja
  A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését. A pályázat célja továbbá civil szervezetek szoftverekhez való hozzájutásának támogatása.
 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
  Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 1 276 100 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.
 3. A támogatottak köre

  3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
  • társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
  • amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzik), valamint
  • az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1 pontja szerint.

   A tevékenységét - önbevallás alapján - legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!
  3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
  • pártok,
  • párt által alapított alapítványok,
  • párt részvételével létrehozott egyesületek,
  • a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
  • a biztosító egyesületek,
  • az egyházak,
  • a közalapítványok,
  • közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
  • azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban az állami költségvetésből - kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,
  • azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
  3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.

  3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
  • az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
  • a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
  • az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
  • szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

   Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató 4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.
  3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
  • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
  4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

  4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
  A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. május 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás, illetve a 4.4. pontban részletezett, a pályázó által megjelölt szoftvertámogatás.

  A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.

  Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia (azaz amennyiben már rendelkezésre áll a 2008. évi, akkor az, ennek hiányában a 2007. évi).

  4.2. Egyéb feltételek:
  • Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
  • A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.
  • A kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre a hatályos jogszabálynak megfelelően van lehetőség.
  4.3. Szoftvertámogatás
  A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 88/2008. számú határozata értelmében, a LOGISYS Rendszerház Kft. (a Microsoft Magyarország Kft. magyarországi terjesztője) felajánlásából jelen pályázaton az alábbi szoftverek kedvezménnyel igényelhetők:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Office 2003 programcsomag és Microsoft Defender vírusvédelmi szoftver
  Ha élni kíván a lehetőséggel, a pályázatban meg kell jelölni az igényelt mennyiséget, amely típusonként legfeljebb 50 darab lehet. Az igényelt szoftverek után (darabonként) regisztrációs díjat kell fizetni a támogató cégnek, melynek összege:
  • bruttó 3900 Ft
  • bruttó 5900 Ft
  Az igénylésekkel kapcsolatos további eljárásrendet a 7. pont és az útmutató 4.2. pontja tartalmazza.

  5. Támogatható kiadások
  A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 4.2. pontja tartalmazza.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a négy fősoron belül az egyes költségnemek közötti átcsoportosítás szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is lehetséges, az egyes fősorok közötti 20%-os mértéket meghaladó átcsoportosítás azonban minden esetben szerződésmódosítás köteles!

  6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

  6.1 A benyújtás módja:

  A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.

  Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

  6.1.1. E-pályázat:
  Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 4.3. pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
  • a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 4.7.1. pontja)

   Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
  • az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 4.2.2. pontja)

   A számviteli beszámoló kötelező tartalmával kapcsolatos tájékoztató az útmutató 4.2.1. pontjában található. Az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni.
  • A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).
  • Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács 4. számú támogatási elve alapján).
  • Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2009. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási szerződés.
   Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
  • az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
   Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

   Fontos! Postán benyújtott dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
  6.2. Beadási határidő: 2009. 02. hó 13. nap 24.00 óra
  Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.

  6.3. A beadás helye

  6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
  ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság

  1590 Budapest, Pf. 102

  vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:
  ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
  1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, II. emelet

  Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

  6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
  A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
  A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).
  A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az [megmutat] e-mailcímen is kaphatnak.

  7. A pályázat érvényességének vizsgálata
  A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
  A 4.4. pontban részletezett szoftverigényeket a pályázatok beérkezése után a Kezelőszervezet átadja a LOGISYS Rendszerház Kft. kapcsolattartójának - a civil szervezetek elérhetőségi adataival együtt - a kapcsolatfelvétel érdekében. A támogató cég értesíti a civil szervezeteket a szoftverhez jutás konkrét feltételeiről. A regisztrációs díj támogató céghez való beérkezését követő 30 napon belül a LOGISYS Rendszerház Kft. átadja a szoftvereket az igénylő civil szervezeteknek.
  A Támogató az átadás után összesítő beszámolót ad a Kezelőszervezetnek a szoftverek átvételéről, amely ezután erről tájékoztatja az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumát.

  7.1. A formai bírálat szempontjai:
  7.1.1 e-pályázat
  • az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben,
  • a mellékletek megfelelősége,
  • Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
  • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA tv. 3. §),
  • jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok vizsgálata,
  • kizárás fennállásának vizsgálata.
   Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban foglalt feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.
  7.2. A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben:
  • Az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben.
  • A szervezetet a bíróság 2008. január 1-je után vette jogerősen nyilvántartásba.
  • Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
  • Amennyiben a pályázó szervezet jelen működési pályázattal egy időben más kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot.
  • A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA támogatási rendszeréből.
  • Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre elfogadott EPER űrlapon került véglegesítésre
  • A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben.
  8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
  Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta 2009. évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási elvekről szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon. A Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:
  • 1. A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása
   Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi szolgáltatást végez? Mekkora a pályázó szervezet tevékenységében közvetlenül részt vevő civilek nagyságrendje? A működés során bevont tagok, önkéntesek száma.
  • A pályázó szervezet előző évi aktivitása és tárgyévi tervei
   Sikeres programok, szolgáltatások megvalósítása (tevékenységi referenciák)
  • Az esélyegyenlőség segítésének elve
   Előnyben kell részesíteni a támogatás során mindazon civil szervezetek működésének támogatását, amelyek a saját források megteremtésében illetve bővítésében akadályozottak vagy korlátozottak. Ilyen hátránnyal küzdő szervezetek a különösen romákat, fogyatékosokat, egészségkárosodottakat, gyermekeket nevelőket és más, szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket segítő szervezetek.
   A kollégium döntései során az NCA Tanácsának minden kollégiumra érvényes támogatási elveit tekinti bírálati szempontnak. Ezen túl a kollégium vizsgálja, hogy a pályázó működésének hatása mennyiben terjed túl az adott tevékenységeket közvetlenül gyakorlók körén.
   A pályázati döntések a pályázatok egyedi értékelése során, a kollégium nyílt ülésén születnek.
   A kollégium csak kivételes esetben nyújt támogatást a pályázó szakmai tevékenységének ellátásához közvetlenül kapcsolódó működési költségéhez.
  9. Az elbírálás határideje
  A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad részletes tájékoztatást.

  10. Pályázók döntést követő kiértesítése
  A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá, melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a Kezelőszervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.

  11. Szerződéskötés
  A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

  A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 8-8 munkanapos határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felszólítást e-pályázat esetén az első felszólítást elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.

  Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

  A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

  12. A támogatás folyósítása
  A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely a Kollégium döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

  Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2009. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

  13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
  A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.

  A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje a pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 nap.

  A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.nca.hu és a http://www.esf.hu honlapokról.
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_5765_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap